Xây dựng Quận 1 văn minh – hiện đại, xứng đáng là Quận của thành phố mang tên Bác

3
rx online

(Trích phát biểu của Đ/c Huỳnh Thị Nhân – Ủy viên Trung ương Đảng – Phó bí thư Thành ủy TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ X)

Với vị trí đặc biệt của một Quận trung tâm Thành phố, một thành phố lớn của cả nước, với đặc trưng riêng trong bố trí tổng mặt bằng chung của khu trung tâm thành phố, với những yêu cầu cao về quy hoạch kiến trúc, Quận 1 phải giữ vai trò là địa phương đi đầu trong việc góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại theo tinh thầnNghị quyết số 20 – NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu của Quận 1 đề ra là xây dựng Quận 1 ngày càng: “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững” là phù hợp với vị trí của một quận trung tâm, do đó cần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp, nghiên cứu sắp xếp, tổ chức các khu vực dịch vụ, thương mại ngày càng văm minh hiện đại hơn, trong đó cần lưu ý phát triển thương mại, dịch vụ phải gắn kết với các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, phải cân đối chung về sức chứa dân số, về lượng khách vãng lai, mật độ giao thông đồng thời hướng đến mục tiêu ngày càng văn minh hơn,tiện ích hơn cho người dân tại chổ, cho khách du lịch,khách vãng lai. Xây dựng những tuyến đường mẫu, những tuyến phố chuyên xanh để dần hình thành diện mạo của một đô thị văn minh, với nét đặc trưng riêng có của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố mang tên Bác.

Cũng với vị trí trung tâm nên trong bất kỳ tình huống nào, Quận 1 cũng phải được giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động đối nội, đối ngoại, những sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, có biện pháp tích cực để tiếp tục kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đảng bộ Quận 1 tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, phát động nhân dân trồng thêm cây xanh, cùng tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp thì việc xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng lối sống nhân ái, nghĩa tình, xây dựng nếp văn hóa ứng xử phải được kiên trì vận động, cần nghiên cứu nhiều hình thức thích hợp để vận động cả trong cơ quan, trong doanh nghiệp và khu dân cư.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới, Quận cần có biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo hướng gắn xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” với việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng, đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, trẻ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Quận 1 được đánh giá là Quận đi đầu trong công tác cải cách hành chính vì thế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương pháp cách làm thực hiệu quả để giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền Quận và phường. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các các đoàn thể chính trị – xã hội, tiếp tục thực hiện triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.