Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

4
rx online

5 năm triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, quận 1 không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp “Nâng cao nhận thức về chính trị của nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân”. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ Đảng – chính quyền, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang và nhân dân.

Là địa bàn trọng điểm có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, quận 1 tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, an ninh. Chăm lo xây dựng Đảng – chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường khối đại đoàn kết, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Kết hợp tốt giữa “Kinh tế với quốc phòng”, “Quốc phòng với kinh tế”, chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển khoa học đáp ứng yêu cầu sẵn sàng trong khu vực phòng thủ. Thực hiện chặt chẽ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp với công an bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.
Thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quận đẩy mạnh các phong trào cách mạng quần chúng rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua 5 năm đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đồng thời tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, pháp lệnh Dự bị động viên cho các lực lượng và nhân dân. Hàng năm tổ chức huấn luyện diễn tập phòng thủ điểm cấp quận, diễn tập chiến đấu trị an phường xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn. Xây dựng thế trận lòng dân đánh bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Các lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi. Tăng cường mua sắm, sửa chữa vật chất, trang thiết bị, phương tiện, quy hoạch, xây dựng các công trình phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng và huấn luyện cứu hộ cứu nạn. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng xử lý tốt các tình huống về quốc phòng – an ninh.