Xây dựng đội ngũ tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân

2
rx online
Ngày 27/7/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21/6/2015; Kế hoạch số 20-KH/QU ngày 29/01/2016 về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hồ Thị Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Nhiều năm qua, Đảng bộ và hệ thống chính trị Quận 1 luôn quan tâm, tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quận 1 toàn diện, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đảng trong dân”, “Cán bộ chủ chốt đồng hành cùng hộ nghèo và gia đình chính sách”, 100% cán bộ, công chức đóng góp 1 ngày lương giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, mua thẻ bảo hiểm y tế, giới thiệu việc làm, học nghề cho hộ nghèo, khó khăn…; đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân tốt hơn, tỷ lệ hài lòng của người dân cao hơn những năm trước… 
Bên cạnh đó, toàn hệ thống chính trị phát động và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình xây dựng môi trường văn hóa, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: “Câu lạc bộ Ông, bà, cháu”, “Câu lạc bộ Đờn ca tài tử”, “Âm nhạc dân tộc”… Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong đời sống cộng đồng”, qua đó tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các cơ quan, đơn vị, trường học, Trung tâm học tập cộng đồng triển khai các chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức tuyên truyền văn hóa dân tộc, lịch sử truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên… 
Năm 2016, toàn quận có 28.556/30.770 hộ đạt gia đình văn hóa; 66/66 khu phố văn hóa; 9/10 phường văn minh đô thị; 216/246 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, kiểm soát hiệu quả hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng, không để xảy ra các trường hợp gây bức xúc trong dư luận.
Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được giữ vững, ổn định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, xây dựng văn hóa trước hết trong Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; mỗi cán bộ, đảng viên, đơn vị, cộng đồng dân cư tự xác định và thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa, nâng tầm văn hóa để ngày càng lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống xã hội.