Xây dựng đoàn kết nội bộ

5
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua 02 năm thực hiện, chuyên đề “ Xây dựng đoàn kết nội bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Quận 1 đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức và thống nhất cao trong nbsp;nội bộ cấp ủy. Thể hiện cụ thể qua công tác lãnh đạo và những giải pháp đề ra nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Đó cũng là nhân tố quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Từ Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đến các Ban đảng và cấp ủy cơ sở đếu có quy chế hoạt động đúng theo quy định của Trung ương. Trong quy chế đã xác định được vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân; đảm bảo nghiêm nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt Quy định 428 của Thành ủy.Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng đã được các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt. Một số cơ sở Đảng đã chấn chỉnh được trình trạng Chi bộ sinh hoạt không đều, đảng viên lơ là hoặc vắng mặt nhiều lần không lý do trong các kỳ họp Chi bộ. Nhiều đảng viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, thể hiện tinh thần gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã có nhiều cải tiến trong lề lối làm việc và sinh hoạt, luôn thống nhất và có cách nhìn một cách toàn diện trong công tác lãnh đạo, để giúp cho công việc đạt được hiệu qủa cao. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận. Đã kiểm tra 53 tổ chức cơ sở Đảng, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, những điều quy định đảng viên không được làm, Chỉ thị 04, Chỉ thị 06 và Quy định 428 của Thành ủy, cũng như công tác chống tham nhũng.v.v… Qua đó đã tác động nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy cơ sở, góp phần phát hiện và ngăn chăn kịp thời những trường hợp vi phạm khi có phát sinh; đồng thời nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ.


Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 10-CT/BBT ngày 28/03/2002 của Ban Bí thư được Đảng bộ Quận 1 triển khai thực hiện triệt để, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2); cùng với củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chống gây phiền hà nhân dân…Nhằm để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phát huy trách nhiệm của cán bộ công chức, vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, do đó qua thực tế, số cán bộ được bố trí, đề bạt, luân chuyển đều phát huy được năng lực trong công việc được phân công. Để thực hiện chuyên đề “quot; Xây dựng đoàn kết nội bộ”quot;, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ ở các tổ chức cơ sở Đảng. Đã phát hiện và chỉ đạo kiểm điểm kịp thời 04 tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết, trong đó có 01 đ/c là cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật.nbsp;Nhờ thếnbsp; tình hình trên đã được khắc phục kịp thời.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nhìn chung những kết quả đạt được nói trên là do Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều giải pháp cụ thể trong lãnh đạo và điều hành, trong đó có sự đổi mới phong cách và lề lối làm việc trên cơ sở quy chế và chế độ trách nhiệm đã được phân công. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 cũng đã xác định được một số nhiệm vụ lãnh đạo trong thời gian tới, trong đó việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/QU ngày 12/02/2001 của Ban Thường vụ Quận ủy về nbsp;“quot;Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng”quot; và quán triệt sâu rộng đến các cơ sở Đảng và đảng viên nội dung chuyên đề “ Xây dựng đoàn kết nội bộ, để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở Đảng…” xemnbsp;đâynbsp;là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Quận trong thời gian tới..