Xây Dựng Cơ Sở Đảng Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh

1
rx online

Hiện trên địa bàn quận 1 có 3.084 doanh nghiệp tư nhân với 72.926 lao động: Đây là con số không nhỏ so với mặt bằng chung về hoạt động kinh tế, đa dạng về hình thức hoạt động, phong phú về ngành nghề và thu lợi nhuận rất lớn cho quận 1 nói riêng Thành phố nói chung. Do đó, cần thiết phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhằm định hướng sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân theo đúng định hướng XHCN và phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


Thực hiện tốt chức năng trên, Quận ủy đã thành lập Chi bộ cơ sở Khối kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận (gọi tắt là Chi bộ 11) với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tiếp nhận và kết nạp Đảng viên mới ở doanh nghiệp tư nhân chưa đủ điều kiện sẽ tách ra thành lập Chi bộ mới. Từ 3 đảng viên bước đầu, Chi bộ 11 đã có 45 đảng viên sinh hoạt. Qua hơn 1 năm thực hiện, Tổ công tác 11 đã xây dựng được 23 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 1 Đảng bộ, 22 Chi bộ) với 267 đảng viên, phát triển 41 đảng viên mới và 180 quần chúng là cảm tình Đảng đang bồi dưỡng tiếp tục. Phần lớn chủ doanh nghiệp đồng tình với việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể, tạo được mối quan hệ hợp tác gắn bó với quận nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp. Các Đảng bộ – Chi bộ trong doanh nghiệp bước đầu phát huy tốt tác dụng, xác lập được vai trò lãnh đạo Đảng viên – đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Điển hình như Đảng bộ Công ty CP Mai Linh, Chi bộ Công ty TNHH Him Lam, Chi bộ Công ty CP Ánh Dương (Vinasun)… đã cùng với BGĐ Công ty kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, tăng nguồn vốn doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, làm tốt công tác xã hội.


Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là một lĩnh vực mới, số chi bộ được thành lập và số đảng viên được kết nạp tăng đáng kể so với nhiều năm trước đây, đó cũng là thành tích đáng kể thể hiện được sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể đảng viên – thành viên trong Tổ công tác 11 của quận uỷ. Tuy nhiên vẫn còn chậm và quá ít so với sự phát triển về số lượng của các doanh nghiệp tư nhân, nhiều bí thư chi bộ Đảng tại các doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn về công tác Đảng hoặc chưa được đào tạo nên còn lúng túng, chưa chủ động còn trông chờ vào sự hướng dẫn của quận ủy… Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, giúp cho các DNTN phát triển đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Quận 1 cho những năm tới, Tổ công tác 11 tiếp tục thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX: cụ thể trong năm 2007 phấn đấu thành lập thêm 27 Chi bộ mới. Thông qua nhiều biện pháp duy trì và đảm bảo định kỳ sinh hoạt Đảng, tiếp cận chủ doanh nghiệp, vận động thuyết phục sự đồng tình ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể. Giao trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đoàn viên để kịp thời phát hiện nhân tố mới cho công tác phát triển Đảng.


Tin tưởng rằng năm 2007 sẽ là năm có nhiều thuận lợi: Là thành viên của APEC, nền kinh tế nước ta sẽ phát triển mạnh, vững chắc, thu hút nhiều lao động có tay nghề, có trình độ nhận thức về chính trị thông qua các tổ chức Đảng tại các DNTN và các doanh nghiệp Nhà nước thì một ngày không xa – Quận 1 của chúng ta nói riêng, TP. Hồ Chí Minh nói chung thực hiện được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.