VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ LAO ĐỘNG NGHÈO VÀ LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 (ĐỢT 2)

67