VỀ VIỆC BÁO CÁO SỐ LIỆU LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 (NGOÀI 06 NHÓM CÔNG VIỆC THEO CÔNG VĂN SỐ 2209/UBND-KT NGÀY 01/7/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ)

130