ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH

14

Ủy ban nhân dân phường thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các nội dung Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phường. – Triển khai 02 trang tin điện tử của Quận và Thành phố đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi có yêu cầu hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

+ https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn

+ http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn