ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TỔ CHỨC LỚP YOGA CƠ BẢN

4

Thực hiện Chương trình số 22-CTr/QU ngày 31/1/2019 về bồi dưỡng kỹ năng sống đến cộng đồng trên địa bàn quận 1 của Quận ủy quận 1, với mục đích tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, vận động, hướng dẫn CBCNVC và nhân dân duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao (TDTT) để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, phòng chống bệnh tật, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; sáng ngày 04 tháng 3, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Công đoàn cơ sở phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức khai giảng lớp học Yoga cơ bản tại hội trường Ủy ban nhân dân phường dành cho cán bộ, công chức và người lao động của phường, các chi hội phụ nữ và tuyên truyền, nhân rộng lớp học này đến người dân trên địa bàn phường cùng tham gia.

Lớp học được tổ chức vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần, từ 17 giờ đến 17 giờ 30.