UBND Quận 1 tiếp tục duy trì chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000 về hệ thống quản lý chất lượng

1
rx online

Ngày 4/7/2008 Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn – QUACERT tiếp tục công nhận UBND quận 1 đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000/ISO 9001:2000 về hệ thống quản lý chất lượng.


nbsp;Sau khi tiến hành đánh giá giám sát lần 02 vào ngày 23/6/2008, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn – QUACERT đánh giá, xem xét và xác định UBND Quận 1 vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (có thời hạn từ 29/3/2007 đến 28/3/2010) trong các lĩnh vực hoạt động và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các hoạt động:


– Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.


– Cấp giấy phép xây dựng.


– Xác nhận hồ sơ xin cấp phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin.


– Xác nhận đăng ký lao động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình.


– Chứng thực.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 do Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho quận 1 có thời hạn 3 năm từ 29/3/2007 đến 28/3/2010. Trong thời gian đó, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn – QUACERT sẽ tiến hành đánh giá giám sát 6 tháng/1 lần. Quận 1 dự kiến chưa mở rộng lĩnh vực hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong năm 2008 ngoài những lĩnh vực đã đăng ký.