Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng đến thương nhân

3
rx online
Ngày 16/9/2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng cho hơn 100 thương nhân các chợ trên địa bàn quận.
Đồng chí Bùi Thúy Hiền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020; đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Tiếp đó, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồ Thị Vinh thông tin đến thương nhân tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của quận và thành phố 9 tháng đầu năm 2016: kết quả một số chỉ tiêu kinh tế xã hội Quận 1, nhiệm vụ trọng tâm của quận về kinh tế, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính…