TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ CẤP CAO APEC LẦN THỨ 14

2
rx online

Để chào mừng Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14, ngày19/12/2006, phường Cô Giang tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên vànbsp; các đoàn thể nghe báo cáo về kết quả Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 được tổ chức tại Việt Nam, báo cáo viên là đ/c Hồ Thanh Liêm – chuyên viên Ban tư tưởng văn hóa Thành ủy.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


Các đại biểu nghe báo cáo sơ nét về những diễn biến, quá trình gia nhập tổ chức Apec của Việt Nam, nhất là công tác tổ chức bảo vệ được các bè bạn quốc tế đánh giá cao. Việc tổ chức nghe báo cáo về kết quả tổ chức Hội nghị cấp cao Apec đã tạo được tin tưởng và đồng thuận cao của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới, từng bước đưa đất nước phát triển đi lên, hội nhập cùng thế giới và vị thế Việt Nam ngày càng được củng cố trên trường Quốc tế.