Truyền thông về Mất cân bằng giới tính

3

          Ngày 28/10/2015, Phòng Y tế
Quận 1 tổ chức buổi sinh hoạt cho hơn 100 cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách
cấp quận và 10 phường tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình
đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ 2015 chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa
chọn giới tính thai nhi” hưởng ứng chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới
tính khi sinh năm 2015.

          Bác sĩ Dương Minh Quang, Trưởng
phòng Kế hoạch Tài vụ Chi cục dân số thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các văn bản
pháp luật liên quan đến vấn đề giới và giới tính khi sinh trên địa bàn Thành phố
và Quận 1; thực trạng, nguyên nhân, hậu quả Mất cân bằng giới tính khi sinh
trên địa bàn Thành phố và Quận 1; cung cấp các số liệu, thông tin về tình hình
Mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn Thành phố và Quận 1.