Trường Cán bộ Thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại chức H48 niên khóa 2002 – 2004

4
rx online

Thực hiện chương trình liên kết giữa Quận 1 và Trường Cán bộ Thành phố về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên Quận 1 giainbsp;đoạn 2001 – 2005,nbsp;nbsp;sáng 9-7-2004 Trường Cán bộ Thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại chức H48 niên khóa 2002 – 2004 cho 61/69 học viên của các cơ quan đơn vị thuộc Quận, điểm nổi bật của lớp H48 đa số học viên là giáo viên Mầm non và Tiểu học thuộc ngành Giáo dục.

Qua 20 tháng với 14 môn học, học viên lớp H48 đã nâng cao nhận thức lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước. Từ đó năng lực của học viên cũng được nâng lên, bước đầu nhiều học viên đã có sự vận dụng kiến thức học tập ở các môn học vào thực tiễn công tác đạt được kết quả tốt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ vào kết quả học tập, Hội đồng xét thi tốt nghiệp đã công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 61 học viên, trong đó có 21 học viên đạt loại Khá, 40 học viên đạt Trung bình, đặc biệt 01 học viên có số điểm cao được nhà trường tặng giấy khen. 08 học viên chưa tốt nghiệp đợt này (do bận công tác, nghỉ hộ sản …) sẽ được nhà trường bố trí học lại ở các lớp khác trong thời gian gần nhất.

Đây là lớp thứ 4 được bế giảng tính từ năm 2002 đến nay, thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trị về chế độ học tập Lý luận Chính trị chonbsp;cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên, phấn đấunbsp;đến năm 2005 cơ bản có 80% cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên trong Quận có trình độ Trung cấp Lý luận Chính trịnbsp; trở lên,nbsp;hoàn thành tốt chỉ tiêunbsp;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ VIII về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ – công chức -nbsp;đảng viên.

nbsp;