Trung tâm Văn hóa Quận 1 quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 7

1
rx online
Ngày 16/7/2018, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên chi bộ tham dự. 
Đồng chí Nguyễn Trí Đức, Quận ủy viên, Bí thư chi bộ đã giới thiệu, triển khai nội dung cơ bản của 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể tại Trung tâm Văn hóa Quận 1 như việc xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm; đảm bảo nguồn thu thực hiện cải cách chính sách tiền lương…

Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Đa số các ý kiến tập trung về việc xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ kế cận; thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo đời sống cán bộ, công chức, người lao động; nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung…