Triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

3
rx online
Ngày 30/3/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 6/12/2017 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho trên 240 cán bộ chủ chốt, bí thư cơ sở đảng. Đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị. 
Hội nghị đã triển khai, quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết: Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14; Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 25/NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Kế hoạch số 8127/KH/UBND của UBND Thành phố triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội và Thành ủy, Quận ủy Quận 1 ban hành kế hoạch lãnh đạo HĐND, UBND, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức cơ sở đảng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án của UBND Thành phố; nghiên cứu, đề xuất các nội dung kiến nghị Thành phố phân cấp ủy quyền cho quận; rà soát, tinh gọn bộ máy nhân sự; triển khai kịp thời Đề án của UBND Thành phố về tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục, tăng mức thuế suất…; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội các đề án kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 54/2017/QH14; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện phù hợp thực tế tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động…
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, là giải pháp đột phá để phát huy lợi thế, giải quyết các thách thức giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, cùng cả nước, vì cả nước. Đồng chí yêu cầu bí thư các cơ sở đảng, cán bộ chủ chốt của quận nghiêm túc quán triệt, triển khai với tinh thần quyết liệt, sáng tạo góp phần cùng Thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.