Triển khai Quy định 57 – QĐ/TW của Bộ Chính Trị

5
rx online

Ngày 5/10/2011, Đảng bộ Phường Đa Kao tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Quy định 57 – QĐ/ TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới cho toàn thể đảng viên Đảng bộ.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ – Ban Tổ chức Thành ủy trình bày những nội dung cơ bản của quy định: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhưng trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Quy định 57 có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp những người làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của các địa phương nắm vững những chủ trương của Bộ Chính trị, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung quy định 57-QĐ/TW đã giúp cho tất cả các đảng viên hiểu rõ, hiểu đúng những vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tự giác nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm của người đảng viên trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng.