Triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

3
rx online

Ngày 12/9/2011, Ban quản lý chợ Tân Định tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Báo cáo viên Nguyễn Đức Văn – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận trình bày những nội dung cơ bản gồm 4 chuyên đề chính: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) – Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 – Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố. Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, được tổng kết từ kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm. Nội dung của các văn kiện Đại hội đều rất quan trọng, tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới như cơ sở khoa học của vấn đề, mối liên hệ giữa các vấn đề với nhau để nắm vững và vận dụng sáng tạo. việc quán triệt nghị quyết tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ chương, dường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết. Tổ chức học tập quán triệt để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và có khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác một cách sáng tạo khoa học phù hợp với tình thực tế tại cơ sở.