Triển khai kế hoạch cải cách hành chánh năm 2009

4
rx online

Ngày 12/2/2009, tổ Cải cách hành chánh (CCHC) thuộc UBND Q1 đã tổ chức triển khai kế hoạch CCHC năm 2009 do ông Trần Vĩnh Tuyến – PCT UBND quận chủ trì với sự tham dự của trưởng các phòng, ban và các đơn vị liên quan.


Trong năm 2009, Cải cách hành chánh và Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là 02 chuyên đề quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo điều hành của UBND quận 1.


CCHC là cơ sở và là giải pháp quan trọng đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2009, phát triển bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hợp pháp của tổ chức và công dân. Đồng thời, CCHC là một giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa ngăn chặn và xử lý có hiệu quả trong điều hành chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm.


Công tác CCHC trong năm 2009 tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC; Rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị. Quy trình phối hợp công tác giữa các đơn vị; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Ứng dụng CNTT vào CCHC, mở rộng các dịch vụ hành chính công; Duy trì việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng hệ thống TCVN 9001:2000 ở 05 lĩnh vực đã áp dụng tại quận…


Tại hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến – PCT UBND quận ra ý kiến chỉ đạo: “Công tác CCHC năm 2009 phải tập trung, chủ động, sáng tạo, xây dựng đăng ký CCHC tại các phòng ban đơn vị và UBND quận nhằm giảm phiền hà cho dân, tiến tới mục tiêu phục vụ dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…”nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;