Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động

2
rx online
Ngày 13/4/2018, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và báo cáo tình hình thời sự quý I/2018 cho 150 công nhân, viên chức, lao động.
Báo cáo viên Hồ Thị Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã báo cáo nhấn mạnh, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đề cao vai trò người đứng đầu, cán bộ, đảng viên tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Học tập phong cách, tác phong của Bác trong công tác là tính dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương. Người đứng đầu học tập và làm theo Bác phải thể hiện được tính dân chủ nhưng quyết đoán; sâu sát, dựa vào dân, khách quan, minh bạch; khéo dùng người, trọng dùng người tài; cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát.
Qua học tập chuyên đề năm 2018, Công đoàn trong tổ chức hoạt động cần gần gũi, lắng nghe, nắm bắt dư luận, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên; khi triển khai hoạt động cần đề ra mục tiêu, giải pháp, lộ trình, kiểm tra; không chỉ cán bộ, đảng viên mà mỗi nhân viên, đoàn viên cần học tập và làm theo Bác trong công tác và cuộc sống.
Dịp này, công nhân, viên chức, lao động được thông tin tình hình thời sự quý I/2018 về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Quận 1, TPHCM, trong nước,  quốc tế; giới thiệu facebook “Cột cờ Thủ Ngữ” của Quận 1 tham gia đấu tranh chống những quan điểm sai trái;