Triển khai học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

2
rx online

Căn cứ kế hoạch 07 của Đảng ủy phường về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 29/5/2006 phường Cô Giang đã tổ chức triển khai học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đạo đức cách mạng” cho toàn thể đảng viên Đảng bộ.

Thạc sĩ Phạm Quang Thiều – Giảng viên Trường Cán bộ Thành phố đã báo cáo cho các đảng viên hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, tiếp tục khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường tất thắng của chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Làm cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn những vấn đề lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập nhân cách, tấm gương cao quý về đạo đức lối sống và phong cách của Người, nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi phải xây dựng nền đạo đức cách mạng ngang tầm với những yêu cầu trong giai đoạn mới.