Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa X

1
rx online

Ngày 13/6, Đảng ủy cơ quan UBND quận 1 vừa tổ chức học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X cho trên 170 đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong khu vực 47 Lê Duẩn – Quận 1.


Tại hội nghị, báo cáo viên Kiều Ngọc Trạc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối dân chính đảng Thành phố, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố trình bày tới toàn thể cán bộ công nhân viên chức 03 nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.


Qua học tập, đã góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhận thức một cách đúng đắn những thành tựu và hạn chế trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ đó thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Mặt khác, với nội dung “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã giúp cho không những đảng viên mà cán bộ, công chức ý thức được vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, nhận thức được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua của các cơ sở đảng và đảng viên, từ đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.