Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa”

1
rx online

Ngày 25/1/2007, Trung Tâm Văn Hóa quận tổng kết hoạt động và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2006, đến dự có ông Vân Trọng Dũng – Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Quận cùng Ban giám đốc và toàn thể công nhân viên đơn vị.

Năm 2006, Trung Tâm Văn Hóa tập trung triển khai tổ chức các loại hình hoạt động theo phương thức đa dạng, phong phú góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đáp ứng nhu cầu phục vụ hưởng thụ nghệ thuật ngày càng cao của mọi tầng lớp công chúng khán giả khi đến vui chơi giải trí. Thường xuyên hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất… tạo điều kiện cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong quận tổ chức các hoạt động văn hóa. Chú trọng thực hiện xã hội hóa để hướng các chương trình nghệ thuật đến với giá trị truyền thống, tiếp cận hiện đại để nâng giá trị nội dung, nghệ thuật phục vụ công chúng. Dịp này, Trung Tâm Văn Hóa khen thưởng cho các cá nhân của đơn vị có nhiều thành tích và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa” cho 4 đồng chí.