Tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW và Nghị quyết số 42- NQ/TW của Bộ Chính trị

4
rx online

Ngày 29/8/2011, Quận 1 tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 42 – NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương – Thành ủy, Quận ủy – UBND quận, trưởng phó các ban ngành quận và 10 phường.
Thực hiện Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, những năm qua quận thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của trên. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ toàn diện, thực hiện theo đúng quy trình, được đổi mới và chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Quy hoạch đảm bảo các yêu cầu: đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở xây dựng quy hoạch cấp trên; Quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, công khai quy hoạch và thường xuyên rà soát bổ sung theo phương châm “mở và động”, “có vào có ra, có lên có xuống”, có cơ cấu phù hợp, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực, cơ cấu ba độ tuổi…, tăng dần tỷ lệ cán bộ dưới 35 tuổi đến 40 tuổi. Từ năm 2003 đến nay, Quận 1 đã luân chuyển 227 lượt cán bộ chủ chốt, đa số cán bộ được bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển đều phát huy những mặt mạnh, sở trường của mình, cán bộ luân chuyển đều có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với môi trường công tác mới, biết vận dụng và phát huy chuyên môn, nghiệp vụ.
Thời gian tới, Quận ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm các cơ cấu hợp lý về độ tuổi, lĩnh vực công tác, dân tộc, giới tính của đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; quan tâm luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý về công tác tại các cơ sở. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính để đánh giá cán bộ, coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, người trực tiếp sử dụng cán bộ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch có tính chiến lược, có tính kế thừa và mang tính định hướng lâu dài.