Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

3
rx online

Ngày 5/1/2012, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Quận ủy, các Cấp ủy đảng và thành viên Ủy ban Kiểm tra đảng cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các ban đảng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình cơ sở, có kế hoạch kiểm tra kịp thời những tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong tổ chức kiểm tra, giám sát đều có thông báo kết luận để cơ sở khắc phục những hạn chế thiếu sót và phát huy những ưu điểm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra, các ban đảng Quận ủy và cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, không làm dàn trải, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở, nên hiệu quả đạt chất lượng cao. Các Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở luôn quan tâm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tự kiểm tra tại đơn vị mình dựa trên chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Thường vụ Quận ủy đã góp phần tác động tích cực đến tổ chức Đảng và đảng viên trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn nghiêm nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, kịp thời chặn đứng, ngăn ngừa sai phạm khi có phát sinh. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã kiểm tra 116 lượt tổ chức Đảng, 641 lượt đảng viên về nhiều nội dung có liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết cấp trên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra 1 cuộc về quản lý thu chi ngân sách của cơ quan Quận ủy, 8 cuộc về thu chi đảng phí của cơ sở, có 5/8 đơn vị thực hiện tốt cập nhật sổ sách, chứng từ thu chi, 3/8 đơn vị chưa cập nhật kịp thời và có những khoản chi chưa phù hợp. Riêng cơ sở kiểm tra 78 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở tổ chức giám sát chuyên đề được 91 tổ chức Đảng và 94 đảng viên gồm thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, thực hiện công tác kiểm tra giám sát Cấp ủy, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nề nếp sinh hoạt của Cấp ủy, Chi bộ, thực hiện quy chế làm việc của Cấp ủy, đơn vị.

Hội nghị đã đề ra chương trình công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát của Quận ủy năm 2012 và khen thưởng 8 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2011.