Tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2010

3
rx online

Ngày 14/1/2011, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2010, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy năm 2010, chương trình công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2011, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban Đảng Quận, các Cấp ủy và phụ trách công tác kiểm tra đảng của các cơ sở sở Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Quận năm 2010 là lãnh đạo thực hiện các bước chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp Quận và cơ sở, cùng với việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ IX (2005 – 2010), Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quận và cơ sở, đề ra chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm phù hợp trong từng giai đoạn. Phân công 4 tổ công tác thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của cơ sở Đảng, giúp Ban Thường vụ theo dõi sát tình hình hoạt động của cơ sở để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót tồn tại và định hướng công tác lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở Đảng đã kiểm tra 11 tổ chức Đảng, 24 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận có 3/11 tổ chức Đảng, 17/24 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Về kiểm tra chuyên đề được 172 lượt tổ chức Đảng, 30 lượt đảng viên. Về kiểm tra quản lý thu chi ngân sách, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra 1 cuộc của cơ quan Quận ủy, 15 cuộc quản lý thu chi đảng phí của các cơ sở Đảng. Qua kiểm tra có 9/15 đơn vị thực hiện tốt, 6/15 đơn vị có thiếu sót, đã được góp ý phê bình để khắc phục sửa chữa, riêng cơ sở Đảng đã kiểm tra 133 tổ chức Đảng và 33 đảng viên. Tiếp nhận và giải quyết 16 đơn tố cáo, kết luận 2 trường hợp không có cơ sở để kết luận, 3 trường hợp tố cáo không đúng, 11 trường hợp tố cáo đúng và đúng 1 phần nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, được phê bình nhắc nhở, khắc phục sửa chữa. Tổ chức giám sát chuyên đề được 73 tổ chức Đảng và 3 đảng viên, riêng đối với cấp ủy cơ sở Đảng đã giám sát được 16 đơn vị và 35 đảng viên.

Kết quả đạt được là do Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo sâu sát tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra và các ban đảng Quận ủy, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các ban đảng phát huy tốt vai trò tham mưu trong việc xây dựng chương trình kế hoạch và đề xuất nội dung kiểm tra giám sát. Đa số các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở quan tâm, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và dựa theo chương trình của Ban Thường vụ Quận ủy để xây dựng kế hoạch tự kiểm tra ở đơn vị mình. Dịp này, Quận ủy cũng khen thưởng 13 tập thể và 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong năm.