Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác cán bộ nữ

4
rx online

nbsp;nbsp; Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác cán bộ nữ, Ban Thường vụ Quận uỷ Quận 1 và các cấp uỷ cơ sở nhận thức được vai trò và khả năng cống hiến của đội ngũ cán bộ nữ, xem công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng của công tác cán bộ. Thể hiện trong nhận xét, đánh giá, lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, luôn có ý thức trách nhiệm trong quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ khắc phục khó khăn, phát huy khả năng để cống hiến đóng góp công sức xây dựng đất nước. Cho nên tỷ lệ nữ luôn được đảm bảo và phát triển, nếu trong năm 1995 tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 32,80% đến nay đã nâng lên 52,42%. Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, Đảng bộ Quận 1 đã thực hiện được như sau:


* Cơ cấu tỷ lệ nữ trong các tổ chức nhà nước và chính trị – xã hội:
+ Trong cấp ủy cơ sở: có 83/256 cấp ủy viên cơ sở là nữ, chiếm 32,42%
+ Trong HĐND:
nbsp;nbsp; – HĐND cấp phường: có 299 đ/c, trong đó có 111 nữ, chiếm tỉ lệ 37,1%
nbsp;nbsp; – HĐND cấp quận: có 40 đ/c, trong đó có 16 nữ, chiếm tỉ lệ 40%
+ Trong cán bộ chủ chốt: Tổng số có 342 đ/c, trong đó có 183 nữ chiếm tỉ lệ 53,51%.


* Công tác quy hoạch cán bộ:nbsp;
nbsp;nbsp; Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã tiến hành 5 đợt quy hoạch cánnbsp; bộ. Tổng số cán bộ quy hoạch diện Quận ủy quản lý là 345 đ/c trong đó có 198 đ/c nữ chiếm 57,37%.
nbsp;nbsp; Cán bộ quy hoạch diện Thành ủy quản lý có 22 đ/c trong đó có 11 nữ, chiếm tỉ lệ 50%.


* Bố trí cán bộ:nbsp;
nbsp;nbsp; Đã xem xét bố trí đề bạt luân chuyển 225 đ/c cán bộ, có 70 nữ (31,11%). Gồm:
nbsp;nbsp; + Khối Phườngnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : 14/62 trường hợp cán bộ nữ (22,58%)
nbsp;nbsp; + Phòng ban Quậnnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : 15/54 trường hợp cán bộ nữ (27,78%)
nbsp;nbsp; + Các Trung tâmnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : 03/12 trường hợp cán bộ nữ (25,00%)
nbsp;nbsp; + Khối Kinh tếnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : 31/95 trường hợp cán bộ nữ (32,63%)
nbsp;nbsp; + Khối Đảng – Đoàn thểnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : 15/34 trường hợp cán bộ nữ (41,12%)
nbsp;nbsp; Ngoài ra có 3/10 đ/c cán bộ nữ được Thành phố-Trung ương điều động, bố trí vào các chức vụ cao hơn.nbsp;
nbsp;nbsp; Nhìn chung, số cán bộ nữ được bố trí đều giữ vững phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, có năng lực, uy tín, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hầu hết được bình chọn phụ nữ 2 giỏi hàng năm.
nbsp;nbsp; Trong công tác cán bộ luôn quan tâm thực hiện chính sách cán bộ nữ. Ngoài chính sách chung hàng năm vào các ngày 08/03, 20/10 đều tổ chức họp mặt, tổ chức tham, giao lưu cho số CB chủ chốt nữ của Quận.


* Công tác phát triển đảng:
nbsp;nbsp; Từ năm 1994-1999 đã kết nạp được 537 đảng viên, trong đó có 232 nữ chiếm 43,20%.
nbsp;nbsp; Từ năm 2000-2003: kết nạp được 542 đảng viên, trong đó nữ chiếm 49,26%.