TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG CAO NHẤT CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

9

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG CAO NHẤT CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19