TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

6

TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

1. Ông ĐỖ HỮU CƯỜNG https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xJcSzI%3Ffbclid%3DIwAR3YDJU8zcxOtReRKuU-XcJ7Wm64U4YZSyBYra7GCoSXQc3_78FjyIfvY_U&h=AT14I1ZtSq0rqPYuNaOXvZZXSytzefku8bv_5EslLXbJzvQmRPSIRRKgUX1DYHtnVjCAlpUXM0nYWclop8SkBebWW_4041FwhGMCMtadbDKBvHp1ZYphr6cQ0ar3jO4ozR0N&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3owGQmfq1-9DA34e6OaseNBAE4wV0wq-7zH8lV3t2z4mZxtya5d_O5Gr6KxHt8em1iozY5HKCJeVGR2ciOFZT5DBmcFfTXMB1Tfnte7GNKFB7XMs2lLoN2nBU19t48fYsFGStliYJbnJj8ghlaObOSDQlfiqP5ngxXnSxCEbEUzQ

2. Ông QUÁCH THANH HƯNG https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aYX7uP%3Ffbclid%3DIwAR0xccSYphTD8BRbbm_e875duyrkdf7bjhw00YwpwV37r60a0eJZf8_7pTU&h=AT08nFcBJudkF31LsX5x0qndlBBBzEvcA74wnZ2H-WAOL_kHvOo91VwUD-CMoAT8utbv0vq-iS5vxYhHYF6IlA1cAiTGBYzAJNapkEghWw6pM8BoSGEqVCd8PcOAsN_hO-8C&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3owGQmfq1-9DA34e6OaseNBAE4wV0wq-7zH8lV3t2z4mZxtya5d_O5Gr6KxHt8em1iozY5HKCJeVGR2ciOFZT5DBmcFfTXMB1Tfnte7GNKFB7XMs2lLoN2nBU19t48fYsFGStliYJbnJj8ghlaObOSDQlfiqP5ngxXnSxCEbEUzQ

3. Bà TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2PQg5fM%3Ffbclid%3DIwAR1-q5-hXJtjkvqqXdjHESnywhvCsxIIz2SJu57QOqRQqlA6AcWOibePD5Q&h=AT3I8e0-gOUBOMNOqak7oCpaAsmzDTs3K6GwoTPaUMyixWyflvH4PSfsUsXoMUoDpZm9JThfMn8cZhrE63EjPQHnvvr7gjlvHPt10IZ2H2FCbFYBKyVFlvpBbFTN7x4jS7mh&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3owGQmfq1-9DA34e6OaseNBAE4wV0wq-7zH8lV3t2z4mZxtya5d_O5Gr6KxHt8em1iozY5HKCJeVGR2ciOFZT5DBmcFfTXMB1Tfnte7GNKFB7XMs2lLoN2nBU19t48fYsFGStliYJbnJj8ghlaObOSDQlfiqP5ngxXnSxCEbEUzQ

4. Bà HOÀNG THỊ TỐ NGA https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2So77r0%3Ffbclid%3DIwAR1ydHfjUfxV3zHSRUpA3GsEUiK-EB0cs0qQ-hyu5ca4vNfQxT4fP3UVci4&h=AT0vc8oaC-CEjzeqpvZac-tAf4LKXlVSd-RppgH_aMGMB1PMUWmzQZCYW9SZhRfxpfMBcv9XlwFuxrIeg0dubmtZ_76R2NO0oZWRsWsi2Bd3fox4yt9SoLMZ_cPG0ybzU-26&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3owGQmfq1-9DA34e6OaseNBAE4wV0wq-7zH8lV3t2z4mZxtya5d_O5Gr6KxHt8em1iozY5HKCJeVGR2ciOFZT5DBmcFfTXMB1Tfnte7GNKFB7XMs2lLoN2nBU19t48fYsFGStliYJbnJj8ghlaObOSDQlfiqP5ngxXnSxCEbEUzQ

5. Ông NGUYỄN THÀNH PHONG https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ujSfYF%3Ffbclid%3DIwAR1qX5RucUqMOlbrlyQSM1UjOqOV-yNJt-QiMHeXjClXxFE6I32XEEcQxt0&h=AT2sodJ85utwHLpUT99yzvrn7gaPEVLWg0QT-TYmtES14LwDP4tJpCwy98H9okNlStu-fUl06eeAVEuhGSLX_rhjRy9P-MqEUHQ6e7aKeUgiLGn3GBLtH73tsQk5ol0Jmznc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3owGQmfq1-9DA34e6OaseNBAE4wV0wq-7zH8lV3t2z4mZxtya5d_O5Gr6KxHt8em1iozY5HKCJeVGR2ciOFZT5DBmcFfTXMB1Tfnte7GNKFB7XMs2lLoN2nBU19t48fYsFGStliYJbnJj8ghlaObOSDQlfiqP5ngxXnSxCEbEUzQ