Tọa đàm về công tác Dân vận trong tình hình mới

1
rx online

Ngày 11/10/2011, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức buổi tọa đàm về công tác Dân vận trong tình hình mới với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận, các ban ngành Quận và 10 phường.

Các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, tham gia góp ý: Công tác Dân vận là một trong những công tác cơ bản, có tính chiến lược, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là mối quan hệ gắn bó máu thịt của Đảng với nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, nhất là giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế từng bước vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo công tác Dân vận, mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tuy nhiên công tác triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào Dân vận chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, sâu sát, chỉ đạo còn lúng túng. Sự phối hợp, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa thực sự chặt chẽ, chưa đồng đều trên các lĩnh vực, không bố trí những cán bộ có khuyết điểm, yếu kém về năng lực, đạo đức phẩm chất làm công tác Dân vận. Một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác Dân vận, nội dung và phương thức hoạt động chậm được đổi mới. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, việc xây dựng đội ngũ cốt cán chưa được chú trọng…

Công tác Dân vận là một khoa học và nghệ thuật, phải bằng nhiều hình thức và biện pháp để đưa đường lối, chính sách vào đông đảo quần chúng, phù hợp với từng đối tượng quần chúng. Song trước tiên, là phải xuất phát từ thực tiễn tình hình nhân dân để xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đúng, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp để làm tốt công tác vận động quần chúng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự phù hợp với thực tế và gắn với lợi ích của nhân dân. Nội dung và phương thức vận động nhân dân phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng và đặc điểm, lợi ích, trình độ và khả năng của các tầng lớp xã hội. Để tạo được động lực thúc đẩy phong trào nhân dân, hoạt động Dân vận phải đáp ứng các lợi ích thiết thực của người dân, đồng thời lắng nghe, tìm hiểu các nguyện vọng chính đáng của họ để đề ra các hình thức Dân vận vừa bảo đảm tính hiệu quả, vừa bảo đảm quyền lợi của dân. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác Dân vận, gắn với không ngừng đổi mới phương thức, hình thức Dân vận mới để phù hợp với yêu cầu phát triển cách mạng, phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Từng bước, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, nhiệm vụ công tác Dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và của toàn xã hội đối với công tác Dân vận, góp phần đưa chủ trương đường lối Dân vận của Đảng đi vào cuộc sống.