Tọa đàm “Tìm giải pháp chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại”

5
rx online

Ngày 7/12/2010, Quận ủy tổ chức tọa đàm chuyên đề “Tìm giải pháp chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch thành phố, Công an thành phố, Quận ủy – UBND Quận, các ban ngành Quận và 10 phường.

Buổi tọa đàm có 9 ý kiến tham gia: Đa số các ý kiến cho rằng thời gian qua, do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển mạnh của mạng Internet và các trang Web cộng với công tác quản lý thiếu chặt chẽ, không theo kịp diễn biến của thực tế nên nhiều sản phẩm văn hoá độc hại đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường. Thực tế các sản phẩm độc hại này đã tác động, ảnh hưởng xấu đến một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên, làm huỷ hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Môi trường đạo đức và văn hoá lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Tình trạng đó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội, dẫn tới khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. Bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở các cấp phải thực sự quan tâm, có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại. Vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành đầy đủ, nghiêm túc pháp luật, các quy định về bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại. Cần có các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại qua mạng Internet, các thiết bị kỹ thuật số, điện thoại di động… Phát hiện, truy quét, triệt phá các sản phẩm văn hoá độc hại. Tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá phong phú của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở để chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại, biểu dương những điển hình tốt, gương tiêu biểu trong công tác này và việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa. Ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hoá và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, bằng nhiều biện pháp kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ.