Tọa đàm công tác phát triển đảng viên tại cơ sở

3
rx online

Ngày 12/7/2011, Đảng bộ phường Đa Kao tổ chức tọa đàm “Công tác phát triển đảng viên tại cơ sở” với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy – UBND phường và cấp ủy các Chi bộ cơ sở.
Trong không khí thân mật, cởi mở, các đại biểu thẳng thắn trình bày những suy nghĩ, đa số các ý kiến cho rằng: công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới làm chưa thường xuyên, thiếu sâu sắc. Nội dung, phương pháp tuyên truyền của một số tổ chức đoàn thể quần chúng chậm được đổi mới, chất lượng còn hạn chế. Việc kiểm tra, rà soát chất lượng nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng ở cấp ủy cơ sở chưa được chú trọng, việc phân công giao nhiệm vụ cho mỗi đảng viên trong công tác giáo dục, giúp đỡ quần chúng vào đảng chưa kịp thời. Việc đánh giá đối tượng kết nạp đảng của nhiều Chi bộ còn chung chung, mang tính hình thức, chưa sát tình hình cụ thể của đối tượng, một bộ phận thanh niên, quần chúng chỉ chú trọng về mặt kinh tế, vật chất, chưa có động cơ, ý thức đúng đắn khi vào Đảng…
Buổi tọa đàm nêu hướng phát triển sắp tới: từng bước nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới. Xem công tác phát triển đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Chủ động làm tốt khâu tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và công tác xây dựng các đoàn thể chính trị vững mạnh toàn diện. Công tác phát triển đảng viên không nên nóng vội, phải có quá trình, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, chú ý đề cao chất lượng hơn số lượng tránh hình thức. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết phải tiến hành thường xuyên ở từng cơ sở đảng, mỗi Chi bộ, mỗi đảng viên phải thấy đó trọng trách của mình, từng bước góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh như lời Bác Hồ đã dạy.