Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

4
rx online

Ngày 25 tháng 06 năm 2007, Đảng ủy Phường Cầu Kho tổ chức buổi học tập quán triệt về 3 chuyên đề tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minhnbsp; do Thạc sĩnbsp; Phạm Quang Thiều – Giảng viên Trường Cán bộ Thành phố thực hiện. Tham gia lớp học 295 người bao gồm đảng viên các chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó Ban điều hành 06 Khu phố và 81 Tổ dân phố, Các Ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ Công an, Phường đội, cán bộ Công nhân viên UBND Phường Cầu Kho. Việc tổ chức buổi học tập giúp cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ, Công nhân viên Phường Cầu Kho về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;