Tổ chức hội thi tìm hiểu Luật cư trú

6
rx online


Ngày 12/11/2007 UBND quận 1 ra thông báo tổ chức hội thi tìm hiểu Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Theo đó đối tượng tham dự cuộc thi là tất cả mọi người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn quận; cán bộ công nhân viên, công chức, người lao động trong các cơ quan xí nghiệp; tất cả các hội viên, đoàn viên và nhân dân trong các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường.


UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 10 phường chỉ đạo Công an phường phổ biến kế hoạch số 141/KH-CATP của Công an thành phố và các câu hỏi thi tìm hiểu Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan xí nghiệp, khu phố, tổ dân phố để thông báo đến từng người dân trên địa bàn phường. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trên địa bàn động viên cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hội thi. UBMTTQ và các đoàn thể phường tiến hành vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân trong địa bàn tham gia hội thi.nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


Hội thi tìm hiểu Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú để giúp người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định về đăng ký và quản lý cư trú. Đồng thời làm rõ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Công an làm nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước về cư trú của lực lượng Công an, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.