Thực hiện nghị quyết TW3

4
rx online

Ngày 18/9/2008, Quận ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 – khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Qua 10 năm, hầu hết các cán bộ trẻ của quận trong diện quy hoạch đều thể hiện ý thức chấp hành và hoàn thành nhiệm vụ. Quận mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm 24/45 đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt cấp Phường và Quận, trong đó 3 đồng chí vào BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2005 – 2010. Công tác đào tạo bồi dưỡng luôn được quan tâm, xây dựng chương trình đào tạo theo từng nhiệm kỳ, quy địnhnbsp; rõ chính sách tiêu chuẩn và đối tượng đào tạo về chính trị, chuyên moan, quản lý nhà nước. Chủ động liên kết với Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc Gia, Cán bộ Thành phố, Đại học KHXH & NV để đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch.


10 năm qua, quận đã quan tâm xây dựng và hình thành nên một lớp cán bộ mới được đào tạo cơ bản, được bố trí vào các vị trí chủ chốt của Đảng và chính quyền từ Quận đến cơ sở (hiện nay 90% chủ tịch 10 phường có độ tuổi dưới 40). Cán bộ trẻ quận ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trên mọi cương vị công tác.