Thực hiện cơ chế một cửa, tiến tới một cửa liên thông giai đoạn 2008-2010

3
rx online

Ngày 4/6/2008 tại UBND quận 1 đã diễn ra buổi họp đóng góp ý kiến thực hiện cơ chế một cửa, tiến tới một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2008-2010. Tham dự buổi họp có ông Lê Minh Trí – Chủ tịch UBND Quận 1 cùng các phó chủ tịch UBND quận, trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 10 phường.


Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND quận 1 chủ trương nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, tiến tới một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết.


Từ năm 1995, Ủy ban nhân dân quận 1 triển khai thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu” đã tập trung việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cùng với việc thực hiện liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số đầu việc đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan hành chính nhà nước.


Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ bình quân cao, mặc dù áp lực công việc và lượng hồ sơ phải giải quyết hàng năm tăng cao (trong năm 2005, tổng số hồ sơ giải quyết 13702/14562 hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt: 96,17%; trong năm 2006, tổng số hồ sơ giải quyết 20245/25000 hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt: 86,51%; trong năm 2007, tổng số hồ sơ giải quyết 21476/24747 hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt: 87,56%). Từ ngày 03/3/2008, hồ sơ đến hạn trả mà chưa có kết quả giải quyết đều đảm bảo có văn bản xin lỗi hoặc thông tin về tình trạng thụ lý đến người dân được rõ.


Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Minh Trí – Chủ tịch UBND Quận 1 đã có ý kiến chỉ đạo: Cải cách hành chính phải tập trung giải quyết, đáp ứng các loại hình dịch vụ hành chính công mà nhân dân, doanh nghiệp cần, cần đưa tất cả các đầu việc tiến tới một cửa liên thông nhằm hạn chế tối đa thời gian đi lại của người dân. Hai thước đo thực hiện cải cách hành chính đối với cán bộ công chức là hiệu quả công việc và kết quả phục vụ dân. Đối với cán bộ công chức, cải cách hành chính còn là nâng cao trình độ như ngoại ngữ, minh bạch cả về tư tưởng, tác phong. Cải cách hành chính còn thể hiện trong việc nâng cấp các công trình công cộng phục vụ nhân dân như: nhà vệ sinh, hành lang phục vụ dân…