THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2021/NQ-HĐND CỦA HĐND TP.HCM

135

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Biểu mẫu để người dân đăng ký nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 :