Thông tin thời sự

4
rx online

        Ngày 3/10/2014, quận 1 tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự quý 3/2014 cho trên 150 cán bộ chủ chốt quận phường nhằm giúp mọi người nắm rõ tình hình trong nước, thế giới và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay 

        Ông Vũ Hắc Bồng – Đại sứ Việt Nam – nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo một số tình hình quốc tế trong thời gian qua. Trên thế giới tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo diễn ra phức tạp. Cục diện thế giới đa cực hình thành ngày càng rõ hơn, các nước lớn vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới. Vì thế, Đảng ta lãnh đạo xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp từ sức mạnh chính trị, tinh thần, sức mạnh văn hóa, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nền kinh tế cường thịnh, sức mạnh của quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh trong nước với sức mạnh của thời đại, để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển mới.