Thông tin thời sự

6
rx online

Ngày 26/3/2013, quận 1 tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự quý 1/2013 cho trên 150 cán bộ chủ chốt quận, phường.
Đại tá Tiến sĩ Vũ Minh Thực – Trưởng phòng báo cáo viên Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày những diễn biến của tình hình thời quốc tế, trong nước thới gian qua. Tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, bất ổn chính trị xã hội, lật đổ chế độ, thay đổi thiết chế lãnh đạo đất nước do mâu thuẫn trong nước và tác động từ bên ngoài dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền… đã và đang diễn ra ở nhiều nơi như ở Bắc Phi, Trung Đông…

Các thế lực thù địch, các lực lượng phản động lợi dụng tình hình đó đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” tác động vào bên trong nhằm chuyển hóa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc như hiện nay, cùng những tác động tích cực của quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thì những khó khăn, thách thức trước mắt, đòi hỏi hệ thống chính trị của chúng ta, các cơ quan làm công tác tư tưởng, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước cần tăng cường công tác thông tin, truyên truyền đến tận người dân, làm cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng vấn đề, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác của toàn dân trước các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng, gây bất ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Với sự nỗ lực cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước trong thời gian tới sẽ có bước phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.