THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, HƯU TRÍ, BẢO TRỢ XÃ HỘI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 ( SAU TẾT )

3