THI HÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LÀ TRÁCH NHIỆM THIÊNG LIÊNG CỦA MỖI CÔNG DÂN

3

THI HÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LÀ TRÁCH NHIỆM THIÊNG LIÊNG CỦA MỖI CÔNG DÂN

(Nguồn: Cột cờ Thủ Ngữ)