Tập huấn về công tác kiểm tra và công nhận danh hiệu Văn hóa.

4
rx online

Sáng ngày 3/11/2006, BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 1 đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, công nhận danh hiệu Văn hóa năm 2006 và quy chế họat động của BCĐ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2006. Đây là đợt kiểm tra công nhận nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện các tiêu chuẩn danh hiệu : Bình chọn gương Người tốt việc tốt, hộ gia đình Văn hóa, Khu phố Văn hóa – Tiên tiến, Công sở Văn minh – Sạch đẹp – An toàn, Đơn vị Văn hóa và Phường Văn hóa.


Bà Hồ thị Vinh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thể thao, đơn vị thường trực của BCĐ, đã phổ biếnnbsp; các nội dung chính vàmột số nét mới trong quá trình kiểm tra danh hiệu Văn hóa năm 2006. Cụ thể đó là thống nhất lại tên gọi phong trào “TDĐKXDĐSVH”nbsp; các cấp.nbsp; Ở cấp phường, Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND là Trưởng ban chỉ đạo. Đối với khu phố, thống nhất tên gọi là Ban vận động cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư” thay thế Ban Chủ nhiệm KPVH, do Trưởng ban công tác Mặt trận làm Trưởng ban vận động. Từ năm 2006, thống nhất chỉ có 2 mức danh hiệu khu phố: Khu phố tiên tiến và Khu phố Văn hóa, không còn danh hiệu khu phố xuất sắc. Trong các nội dung kiểm tra, hộ gia đình được công nhận Gia đình Văn hóa 3 năm liên tục sẽ được Phường trao giấy chứng nhận 3 năm đạt danh hiệu GđVH. Hội nghị biểu dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc lần 1 cấp Phường phối hợp vào dịp tổ chức “ Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư vaào tháng 11/2006. Riêng khu phố Tiên tiến phải đạt danh hiệu KP Tiên tiến 3 năm mới được đăng ký xây dựng KPVH. Khu phố đăng ký xây dựng KPVH được kiểm tra ghi nhận đạt tiêu chuẩn KPVH 3 năm liên tục mới được quyết định công nhận KPVH. Đây cũng là năm đầu tiên áp dụng quy trình bình xét KP theo quy định mới, do vậy đối với các KP đã đạt danh hiệu KPVH từ 4 năm trở lên cũng tiến hành phúc tra và công nhận KPVH ( ghi rõ số năm được công nhận ).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


Kể từ năm 2007 trở đi sẽ thực hiện việc 3 năm công nhận 1 lần KP đạt tiêu chuẩn KPVH ./.