Tập huấn phổ biến Luật Du lịch

2

        Ngày 7/8/2015, Ủy ban nhân dân Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Luật Du ;lịch và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực du lịch cho gần 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn quận tham dự. 

        Ông Nguyễn Trí Viễn, Trưởng phòng khách sạn Sở Du lịch Thành phố trình bày nội dung cơ bản của Luật du lịch, một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Hội nghị tập huấn giúp cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững đến với các doanh nghiệp, nâng nhận thức xã hội về du lịch và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ.