Tập Huấn Các Văn Bản Mới Về Dân Số – Gia Đình Và Trẻ Em

1
rx online

Ngày 3/3/2006, Quận ủy tổ chức lớp “Tập huấn các văn bản mới của Đảng và Nhà nước về Dân số – Gia đình và Trẻ em “ nhằm góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu quốc gia và kinh tế – xã hội 5 năm của quận. Tham gia lớp học gồm các cán bộ thuộc cấp ủy các cơ sở Đảng, Ban chấp hành các đoàn thể, các thành viên Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em quận và 10 phường. Nội dung buổi tập huấn gồm : Chỉ thị 49/TC/TW của Ban Bí Thư về xây dựng gia đình thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết 47 – NQ/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và các chủ trương chính sách mới có liên quan đến công tác Dân số – Gia đình và Trẻ em.


Buổi tập huấn đã nêu rõ vai trò của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đến sự phát triển kinh tế – xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống nhân dân cũng như những tồn tại, biểu hiện xuống cấp trong các gia đình. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình hiện nay nhằm mục tiêu : xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con (mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con), nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương điển hình gia đình tiên tiến, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình…