Tăng cường thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy

4
rx online
Ngày 17/6/2017 Quận ủy tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Quận ủy với Thường trực Đảng ủy 10 phường quý II năm 2017 về “Giải pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ trì hội nghị đồng chí Huỳnh Thanh  Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Quận ủy; Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy. Tham dự có  đồng chí Phạm Ngọc Hợi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, phụ trách Chỉ thị 05-CT/TW; Đinh Thị Thảo Trang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 
Tại hội nghị đã có 11 lượt ý kiến phát biểu tham luận của 11 đơn vị về đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. 
Đồng chí Huỳnh Thanh Hải nhận định, qua hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Đảng bộ quận đã chấp hành triển khai khá đầy đủ Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản khác có liên quan của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Thực hiện tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động có hiệu quả như chào cờ đầu tuần, tổ chức giao ban, đi sâu hơn, cụ thể hơn trong xây dựng tiêu chí công sở, đạo đức công vụ, đã có sự chú ý đến xây dựng và xác định sự đột phá và có kết quả tích cực. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có sự gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đã gắn được với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng con người, có sự lan tỏa rộng; cách làm có sự sáng tạo cụ thể.

Tuy nhiên một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong việc triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn dừng lại ở những việc kể mẫu chuyện về Bác Hồ, chưa có sự đào sâu về những tấm gương học tập và làm theo Bác.
Đồng chí Huỳnh Thanh Hải đề nghị các cấp ủy Đảng:
Cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường quán triệt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cần lưu tâm đến phòng chống tiêu cực (vòi vĩnh, lãng phí, nhũng nhiễu…). Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cần phải đẩy mạnh khâu đột phá của cơ quan, đơn vị đã đề ra; khâu dột phá phải nêu cụ thể không nêu chung chung và có thời gian thực hiện tong bao lâu.
Hàng năm, phải bổ sung kế hoạch cá nhân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đưa vào tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng cuối năm của cán bộ, đảng viên.
Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân kể cả tuyên truyền về cách triển khai, học tập, quán triệt…