Tăng cường công tác quản lý đảng viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

5
rx online
Ngày 16/3/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực quận ủy với bí thư các cơ sở đảng về thực hiện Kế hoạch 138 – KH/QU ngày 23/6/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện hiện Đề án số 02-ĐA/TU về phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch 138 – KH/QU, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác cung cấp thông tin định hướng tư tưởng, thông tin chi bộ  định kỳ, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; giáo dục lịch sử, truyền thống qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tuyên truyền chủ quyền biển đảo trong thanh thiến niên, học sinh và nhân dân; tăng cường kỷ cương, cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm giáo dục, quản lý và đánh giá cán bộ đảng viên; nâng chất lượng đội ngũ công tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái…
Tại giao ban, bí thư các cơ sở đảng trao đổi một số kinh nghiệm, giải pháp thực hiện phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như: tăng cường trách nhiệm cấp ủy, vai trò của người đứng đầu nêu gương rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch liên quan đến người dân; vận động nhân dân thực hiện giám sát cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức đi liền với giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, đảng viên; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và tạo điề kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ…
Dịp này, Ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu trang facebook “Cột cờ thủ ngữ” nhằm đưa thông tin tuyên truyền chính thống các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông tin hoạt động của quận để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.
Phát biểu kết luận giao ban, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải yêu cầu bí thư các cơ sở đảng quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Đảng, có kế hoạch cụ thể và quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch 138-KH/QU; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác, trung thực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực nhỏ trong đội ngũ cán bộ, công chức; giáo dục, bồi dưỡng và định hướng tư tưởng cán bộ, công chức, đảng viên chủ động phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thông qua các trang mạng chính thống của Đảng.