Tăng cường công tác dân vận

1
rx online

Ngày 21/6/2006 UBND phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của phường: thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa một dấu”, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quản lý cán bộ công chức, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư làm cơ sở thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, xây dựng trật tự kỷ cương nếp sống văn minh đô thị.

nbsp;Để tăng cường công tác dân vận, phường đã lấy mức độ hài lòng của dân làm thước đo kết quả công tác, cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo do quận và thành phố tổ chức. Coi trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp dân thông suốt, chấp hành và giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương, tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Duy trì công tác tiếp dân hàng tuần, trong 5 năm phường hòa giải được 147 đơn thuộc thẩm quyền và chuyển 43 đơn tranh chấp của người dân đến các cơ quan chức năng giải quyết. Nhờ kết hợp công tác dân vận với công tác CCHC phường đã nâng cao hiệu quả hoạt động , cải tiến theo hướng gần dân hơn, phát huy quyền làm chủ của người dân, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của dân vào chính quyền địa phương. UBND phường Nguyễn Cư Trinh đã khen thưởng cho 4 tập thể làm tốt công tác dân vận trong 5 năm qua: tổ Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tổ Trật tự đô thị, tổ Quản lý và tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường.