Tài liệu học tập Chính trị hè 2018

7
rx online

1. Nội quy học tập
2. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
3. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
4. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
5. Công tác dân số trong tình hình mới
6. Thí điểm cơ chế, cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
7. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54 ngày 24/11/2017 của quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
8. Câu hỏi thảo luận lớp bồi dưỡng chính trị hè 2018