Tập huấn công tác tuyên truyền

2
rx online
Ngày 10/10/2013, quận 1 tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ sở đảng và 10 phường nhằm trang bị một số các kiến thức cơ bản của phương pháp tuyên truyền miệng trong công tác, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, trang bị kỹ năng xử lý các tình huống, giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư và ý thức tuân thủ pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.
Báo cáo viên báo cáo về công tác tuyên truyền: tuyên truyền miệng là sự giao tiếp trực tiếp để cung cấp và trao đổi thông tin, giải thích được những vấn đề mà vì nhiều nguyên nhân không đưa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phổ biến về tình hình tôn giáo và biển đảo trong thời gian qua, giúp mọi người nắm rõ chủ trương, chính sách các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Góp  phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân, tạo ra sự nhận thức thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy được tính tích cực chính trị của các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, các phong trào thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, đấu tranh bảo vệ các quan điểm đường lối của Đảng, bảo vệ chủ quyền của đất nước, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.