Sơ kết thực hiện Nghị quyết 03

5
rx online

Ngày 21/4/2011, Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 03 – NQ/QU ngày 16/3/2006 của Quận ủy về chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí , thực hành tiết kiệm với sự tham dự của lãnh đạo ban chống tham nhũng Thành phố, Quận ủy, các ban ngành Quận và các cơ sở Đảng trực thuộc.
Trong những năm qua, xác định công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí  là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, Quận ủy ban hành Nghị quyết 03 – NQ/QU đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng và gắn với thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về thực hiện “3 xây, 3 chống”, về trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện cải cách hành chính đã tạo được sự đồng bộ, liên tục trong quá trình thực hiện cũng như về mặt giáo dục cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tự đấu tranh và rèn luyện. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Quận được kiện toàn, bổ sung đến nay có 11 thành viên, hàng năm có xây dựng kế hoạch, theo dõi chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, cơ sở tăng cường thực hiện, chú trọng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Đã tổ chức tuyên truyền 746 buổi với 31.211 người dự, phát hành 41.000 tờ bướm và tổ chức hội thi với 2.400 người tham gia.
Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm chỉ đạo, chú trọng cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, công khai minh bạch các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ để nhân dân biết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, chống quan liêu, nhũng nhiễu của cán bộ công chức. Vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được nâng lên và sự chuyển biến của đại bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là đối với cấp phường đã phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công tác kiểm tra được duy trì, giám sát định kỳ đã tác động và phát huy được vai trò tham mưu của các ban Đảng, phòng ban chuyên môn cấp Quận, vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo cho cơ sở ý thức tự kiểm tra, giám sát, góp phần đấu tranh ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm khi có phát sinh. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính trung thực, kết luận chính xác, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm có tác dụng giáo dục đối với cán bộ đảng viên. Dịp này, Quận ủy cũng khen thưởng 10 đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm.